Logo

Platforma zakupowa eB2B dla Grupy PKP CARGO Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Obowiązek Informacyjny 

„Klauzula informacyjna”

Szanowny Użytkowniku,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są następujące Spółki wchodzące w skład Grupy kapitałowej PKP CARGO (zwane dalej „Spółka” lub Spółki”):

- PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójecka 17,
- PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójecka 17,
- PKP CARGO Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójecka 17,
- CARGOTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Lubelskiej 13,
- PKP CARGO Terminale Sp. z o.o. z siedzibą w Żurawicy, przy ul. Kolejowa 55,
- PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Leszno 12,
- PKP CARGO International a.s. z siedzibą w Ostrawie, ul. Hornopolní 3314/38,  Republika Czeska,
- AWT REKULTIVACE a.s. z siedzibą w Petřvaldu, ul. Rychvaldská 2012, Republika Czeska,

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

- PKP CARGO S.A.: e-mail: iod@pkpcargo.com; nr tel.: (22) 391-46-65
- PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. .: e-mail: iod@pkpcargotabor.com; nr tel.: 697 043 100
- PKP CARGO Service Sp. z o.o. e-mail: iod@pkpcs.pl,; nr tel.: 663 296 072
- CARGOTOR Sp. z o.o. e-mail: iod@cargotor.com
- PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.: e-mail: Krzysztof.radtke@pkpcc.com;
- PKP CARGO International a.s. : e-mail: gdpr@pkpcargointernational.com ; nr tel.: +420 725 792 001;
- AWT REKULTIVACE a.s.: e-mail: lenka.vavrickova@awt-rekultivace.cz ; nr tel.: +420 728 169 628

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania, udzielenia zamówienia oraz wykonania umowy, na podstawie:

- RODO art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy),
- RODO art. 6 ust. 1 lit. f (przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którym jest dochodzenie roszczeń lub ochrona przed roszczeniami).

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, które świadczą usługi na rzecz administratora i którym te dane są powierzane.

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez eB2B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. KEN 51 lok. U21, 02-797 Warszawa – właściciela Platformy Zakupowej eB2B (ezakupy.pkpcargo.com), za pośrednictwem, której była składana oferta lub inne dokumenty przekazywane przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie Zamówienia.

6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez 6 lat od dnia zakończenia realizacji postępowania zakupowego (dla podmiotów, z którymi nie zawarto umowy), 6 lat od dnia zakończenia realizacji postanowień umowy (dla podmiotów z którymi zawarto umowę) lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych na podstawie RODO art. 20.

9) Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez e2B2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i będą podlegały profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO, wyłącznie w przypadku postępowań o udzielenie Zamówienia prowadzonych na Platformie Zakupowej eB2B. W takiej sytuacji Pani/Pana dane zarejestrowane na Platformie Zakupowej eB2B, po udzieleniu osobnej zgody na profilowanie, będą przetwarzane w celu powiadamiania o postępowaniach otwartych, publicznie dostępnych, organizowanych przez PKP CARGO S.A. oraz innych użytkowników Platformy Zakupowej eB2B, w tych branżach, jakie wskazane zostały w procesie rejestracji lub doprecyzowane po rejestracji lub grupach asortymentowych definiowanych przez PKP CARGO S.A. oraz innych użytkowników Platformy Zakupowej eB2B. Zgoda na otrzymywanie biuletynu informacyjnego jest deklarowana w czasie rejestracji i może być w każdej chwili przez Panią/Pana cofnięta na profilu Użytkownika.

11) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia.

12) W przypadku udostępnienia do Spółki przez Podmiot biorący udziałw postępowaniu o udzielenie Zamówienia (będący adresatem niniejszej klauzuli) danych osobowych swoich pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, PKP CARGO S.A. prosi o poinformowanie tych osób:

- o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Spółce
- o tym, że Spółka jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
- o tym, że ww. Podmiot jest źródłem, od którego Spółka pozyskała ich dane.