Logo

Platforma zakupowa eB2B dla Grupy PKP CARGO Obchod, Prospěch, Kontakty, Zisk

Obowiązek Informacyjny 

                                                                                                                                             "Obsah informační doložky"

V souvislosti s povinnostmi vyplývajícími z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním údajů a o volném pohybu těchto údajů, ale jen GDPR, oznamují následující:

1) Správcem vašich osobních údajů jsou následující Společnosti patřící do kapitálové skupiny PKP CARGO (dále jen „společnost” nebo „společnosti”):

- PKP CARGO S.A. ze sídlem ve Warszawie, ul. Grójecka 17,
- PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. ze sídlem ve Warszawie, ul. Grójecka 17,
- PKP CARGO Service Sp. z o.o. ze sídlem ve Warszawie, ul. Grójecka 17,
- CARGOTOR Sp. z o.o. ze sídlem ve Warszawie, ul. Lubelskiej 13,
- PKP CARGO Terminale Sp. z o.o. ze sídlem v Żurawicy, ul. Kolejowa 55,
- PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. ze sídlem ve Warszawie, ul. Leszno 12,
- PKP CARGO International a.s. ze sídlem v Ostravě, ul. Betonářská 580/14, Česká Republika,
- AWT REKULTIVACE a.s. ze sídlem v Petřvaldu, ul. Rychvaldská 2012, Česká Republika,

2) Kontakt s inspektorem ochrany údajů:

- PKP CARGO S.A.: e-mail: iod@pkpcargo.com; nr tel.: (22) 391-46-65
- PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. .: e-mail: iod@pkpcargotabor.com; nr tel.: 697 043 100
- PKP CARGO Service Sp. z o.o. e-mail: iod@pkpcs.pl,; nr tel.: 663 296 072
- CARGOTOR Sp. z o.o. e-mail: iod@cargotor.com
- PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.: e-mail: Krzysztof.radtke@pkpcc.com;
- PKP CARGO International a.s. : e-mail: gdpr@pkpcargointernational.com ; nr tel.: +420 725 792 001;
- AWT REKULTIVACE a.s: e-mail: lenka.vavrickova@awt-rekultivace.cz ; nr tel.: +420 728 169 628 

3) Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro účely a v nezbytném rozsahu provést výběrové řízení, zadat zakázku a provést zakázku na základě:
- Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů),
- Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů).

4) Příjemci vašich osobních údajů budou pouze oprávněné subjekty k získávání osobních údajů na základě zákonných ustanovení a zpracovatele, kteří poskytují služby správci a komu jsou tyto údaje svěřeny.

5) Vaše osobní údaje budou zpracovávány společnosti eB2B Sp. z o.o. ze sídlem Al. KEN 51 lok. U21, 02-797 Warszawa – vlastníka nákupní platformy eB2B (ezakupy.pkp-cargo.eu), prostřednictvím které byla předložena nabídka nebo jiné dokumenty poskytnuté dodavatelem ve výběrovém řízení.

6) Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu: 6 let od data ukončení výběrového řízení (pro dodavatele, s nimiž nebyla uzavřena žádná smlouva), 6 let od data ukončení platnosti smlouvy (pro dodavatele, s nimiž byla smlouva uzavřena) nebo po dobu promlčení jakýchkoli nároků, pro jejichž šetření je nutné disponovat údaji.

7) Vaše osobní údaje nebudou předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve smyslu GDPR.

8) Máte právo požádat správce o přístup k osobním údajům, právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenos údajů podle čl. 20.

9) Máte právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů dozorovému orgánu, tj. Předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10) Vaše osobní údaje budou společností e2B2 Sp. z o.o. se sídlem ve Warszawie a bude podléhat profilování ve smyslu GDPR, pouze v případě zadávacích řízení prováděných na nákupní platformě eB2B. V takové situaci budou vaše údaje zaregistrované na nákupní platformě eB2B po zvláštním souhlasu s profilováním zpracovány za účelem upozornění na otevřená, veřejně dostupná řízení organizovaná společností PKP CARGO S.A. a další uživatelé nákupní platformy eB2B v průmyslových odvětvích uvedených v procesu registrace nebo specifikovaných po registraci nebo skupinách produktů definovaných společností PKP CARGO S.A. a další uživatelé nákupní platformy eB2B. Souhlas se zasíláním informačního zpravodaje je deklarován během registrace a můžete jej kdykoli odvolat v profilu uživatele.

11) Poskytování osobních údajů je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí osobních údajů bude nemožnost účastnit se výběrového řízení.

12) Pokud jsou Společnosti zpřístupněny Dodavatelem (adresát této doložky) osobní údaje jejích zaměstnanců, zástupců, členů správní rady, partnerů, spolupracovníků, dodavatelů, dodavatelů, skutečných příjemců nebo jiných osob, PKP CARGO S.A. žádá vás, abyste vyjmenované osoby informovali o skutečnostech:

- o rozsahu osobních údajů týkajících se těchto osob, a poskytnutých Společnosti,
- Společnost je správcem jejich osobních údajů, a že zpracovává jejich osobní údaje za podmínek stanovených výše,
- výše uvedený Subjekt je zdroj, od kterého Společnost získala svá data..